తండ్రి సన్నిధి

1.Prayer – Bro David


2.Parishudatmuda – Bro Joseph

3.Na Kanulu Kaneeru – Bro Sam

4.Manchivadu – Bro Rajesh

5.Yesu Namam – Bro Pinto

6.Randi Veldamu -Bro Rajesh

7.Maranani Gelichina – Bro Sam

8.Shakthi tho – Bro Rajesh

9.Athyanutha Simhasanam – Bro Nancy Rajesh

10.Nannu Nadipey Yesaya – Bro Praveen

11.Yudhamu Yahovadey – Bro Sam